2 އަހަރު ވަނީ އެވެ. އަހަރެމެންގެ ޅަދަރިންގެ ޖީލެއް ކިޔެވުމުން މަހުރޫމް ކޮށްގެން ތިބެންވީތޯއެވެ؟

ޖެނުވަރީ 16 ވަނަ ދުވަހު ފެށެން އޮތް ސްކޫލް، ސަރުކާރުން ގްރޭޑް 1ކުން 8 ކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 2 ގަޑިއިރަށް ހެދުމުން ރައްޔިތުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒު ވެއްޖެއެވެ. އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ގިނަ މީހުން މީސް މީޑިޔާގައި މިކަމާ މެދު ޝުއޫރު ފާޅު ކުރަމުން އެބަ ގެންދެއެވެ. މިދުވަސްވަރަކީ ކޮވިޑުޖެހޭ އަދަދުތައް ގިނަ ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ހިސާބުތަކުން ދެއްކިޔަސް، އިތުރު އަރިދަފުސް ރޯގާގެ ވައްތަރެއްވެސް ފެތުރޭ ދުވަސްވަރެކެވެ. ދިވެހި ބައެއް ޑޮކްޓަރުންވެސް ވަނީ މިރޯގާގެ ވާހަކަ މީޑިޔާގައި…

Read More
Covid-19 virus

މިއަދު މުޅި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަނީ 13 އެންމެ މީހުން

  އެ         އެޗްޕީއޭއިން ދެންމެ އާއްމު ކުރި ތަފާސް ހިސާބުން އެނގެނީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަނީ އެންމެ13 މީހުން ކަމެވެ. ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑު މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައެވެ. ބައެއް މެޑިކަލް މާހިރުން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކޮވިޑުވަނީ އެންޑެމިކް ވެފައެވެ. އަދި މިހާރު ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އަޅާފައި ހުރި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.  

Read More

މިއަދުވެސް މުޅި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑުގެ ފަރުވާ ހޯދަނީ އެންމެ 10 މީހުން

އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ އާއްމު ކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން މިއަދުވެސް މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިމާލަކުން ކޮވިޑަށް އެނދުމަތިކޮށްގެން ފަރުވާ ހޯދަނީ އެންމެ10 މީހުން ކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.   ތަފްސީލު އަންނަނީ..  

Read More
Covid-19 virus

މިހާރު މުޅި ރާއްޖެއިން ވެސް ކޮވިޑުގެ ފަރުވާ ހޯދަނީ އެންމެ 13 މީހުން

އެޗްޕީއޭ އިން އާއްމު ކުރި ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން މިހާރު ރާއްޖޭގައި އެނދުމަތި ކޮށްގެން ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަނީ މުޅި ރާއްޖެއިން ވެސް އެންމެ13 މީހުންނެވެ. މި އަދަދު ކުރީ ހަފްތާގައި ހުރީ 18 ިގަ އެވެ. އެހެންވީމާ މިއީ ކޮވިޑު އެއްކޮށް ރާއްޖެއިން ނެތިގެން ދާ ކަމުގެ އަލާމާތެކެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަދު މާލެއިން ފައްސިވީ 47 މީހުންނެވެ. އަދި އަތޮޅުތެރެއިން މި ބައްޔަށް 52 މީހުން […]

Read More
UNGA president Abdulla Shahid

ތިން ޑޯޒް ޖަހާފައިވަނިކޮށް ޝާހިދު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ޝާހިދު މިކަން ހާމަކުރައްވާ ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ގޭގައި އެކަހެރިވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި މިވަގުތު އަސަރު ފެންނަން ހުރީ ކުޑަކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ވެސް ޖެއްސެވި ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. ޝާހިދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ހުރިހާ އެންމެނާއެކު އެމަނިކުފާނުގެ ދުޢާ ވާ ކަމަށެވެ. ދުނިޔެ ކޮވިޑް-19އާ […]

Read More

ހާވާޑް ގެ ދިރާސާ އަކުން ކޮވިޑް ވެކްސިނާ، ކޮވިޑް ފެތުރުމާ ގުޅުން ނެތް ކަން ހާމަ ވެއްޖެ

ހާވާޑް ގެ ދިރާސާ އަކުން ކޮވިޑް ވެކްސިނާ، ކޮވިޑް ފެތުރުމާ ގުޅުން ނެތް ކަން ހާމަ ވެއްޖެފަސްދޮޅަސް އަށް ގައުމެއްގަ ކުރެވުނު ދިރާސާގެ އަލީގައި ޔޫރަޕިއަން ޖާނަލް އޮފް މެޑިސިން ގައި ހާމަ ކުރި ރިޕޯޓަކުން ދޭހަވާގޮތުގައި ވެކްސިން ޖެހި ނިސްބަތާ ކޮވިޑު ޖެހޭ މީހުންގެ ނިސްބަތާ ދެމެދު ގުޅުމެއް ވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެއެވެ. މި ދިރާސާ ކުރެއްވީ ހާވާޑްގެ ސައިންސްވެރިން ކަމަށްވާ އެސްވީ ސުބްރަމާނިއަން އަދި ކެނެޑާގެ ސައިންސްވެރިޔެއް ކަމަށްވާ އަޙިލް ކުމާރު އެވެ. މިދިރާސާގެ…

Read More

އެނދުމަތިކޮށްގެ ކޮވިޑަށް މިހާރު ފަރުވާ ހޯދަނީ މުޅި ރާއްޖެއިން 13 މީހުން

ކޮވިޑުގެ ހަގީގީ ހާލަތު ބެލޭނެ ގޮތެއް ކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން މިހާރު އެއްބަސްވެލައްވަނީ ކޮވިޑު ބައްޔަށް އެނދުމަތި ކޮށްގެން ފަރުވާދޭ މީހުންގެ އަދަދުންނެވެ. މި އަދަދު ވޭތުވެ ދިޔަ ހަފްތާގަ 18 ގަ ހުރެފަ މިހާރު މިވަނީ 13 އަށް ތިރި ވެފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެނގެނީ ކޮވިޑުގެ ހާލަތު މުޅި ރާއްޖެއިން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު ވަމުންދާ ކަމެވެ. ކޮވިޑާ ބެހޭ ގޮތުން އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު އާއްމު ކުރި ތަފާސް ހިސާބުތައް ތިރީގައި މިވަނީ […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com