ކޮޗިން ފެރީން އިންޑިޔާ ސިފައިން ހަތިޔާރު އެތެރެކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ދިވެހި ރައްޔިތުންތަކެއް އިންޑިޔާގެ ފެރީތައް ރާއްޖެއަށް އޮޕަރޭޓް ނުކުރަން އެދި އެދި ތިއްބާ، މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުން އިންޑިޔާއާ ގުޅިގެން ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ދެގައުމު ދޭތެރޭ ފެރީ އޮޕަރޭޓް ކުރީ އިންޑިޔާ ސިފައިން ބޭނުންވާ ބަރު ހަތިޔާރު އެތެރެ ކުރަން ކަމަށް ވަަރަށް އިތުބާރު ހިފޭ ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ފެރީތައް ހިންގީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެނައުމުގެ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށާ ހަމަ ސީދާ ހަތިޔާރު އެތެރެ ކުރަން […]

Read More

މިއަދުގެ އިންޑިޔާއައުޓް މުޒާހިރާއިން 28 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާގެ ސިފައިން ބޭލުމަށް ގޮވާލާ ރާއްޖޭގެ އެތަންމިތަނުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހިރާތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު ހަވީރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން 28 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ. ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީގެ އޮފީސް ކުރިމަތިން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވިމުޒާހިރީން ވަނީ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަށް ގޮވާލާ އަޑުއުފުލާފަ އެވެ. އެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން 28 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ އިސް ތަރުޖަމާން ހީނާ ވަލީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. […]

Read More
Heena Waleed PPM Maldives

ޑިމޮކްރެސީގެ 4 ވަނަ ބާރަށް އިންޑިޔާގެ ނުފޫޒު ވަނުން ގަބޫލު ނުކުރެވޭ – ހީނާ

  ނޫސްވެރިކަމަކީ ޑިމޮކްރެސީގެ4 ވަނަ ބާރަށް ވެފައި އެ ބާރަށް އެހެން ގައުމެއްގެ ނުފޫޒު ވަނުމަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ އަދި އިންޑިއާ އިން ނޫސްވެރިންނަށް އެހީ ވަނީ މީޑިއާ އަޅުވެތި ކުރަން ކަމަށް ވެސް ހީނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހީނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ތަމްރީނު ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރުވެސް އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނުން ފަންޑުކުރާ ނޫސްތަކާއި ނޫސްވެރިންތިބެމެ، އިންޑިއާ އިން މިފަދަ ކަމަކަށް…

Read More
MP-saeed-Maldives

ކޮންމެ މީހަކު ޖަލަށް ލިޔަސް އިންޑިއާ އައުޓް ދެނެއް ނުހުއްޓުވޭނެ: ސައީދު

ކޮންމެ މީހަކު ޖަލަށް ލިޔަސް ދެން ދިވެހިން ނުހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށާއި އިންޓިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިން ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ ހއ.ތުރާކުރުން އައްޑޫ ސިޓީއާ ހަމައަށް އޮތް ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަކީ މިއަދު ގައުމިއްޔަތުގެ ބަހެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެތަނުގައި އިންޑިއާ މިލިޓަރީ ތިބުމާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދާ “އިންޑިއާ އައުޓް” ހަރަކާތް ހުއްޓުވަން […]

Read More

“އިންޑިއާ އައުޓް” ކެމްޕެއިނުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް މައުމޫނަށް ދަޢުވަތު އަރުވައިފި

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދިވަޑައިގަންނަވަންޏާ ޕީޕީއެމްއާއި އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޒު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ދަޢުވަތު އަރުވައިފިއެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕީއެންސީގެ ރައީސް ޢަބްދުއްރަޙީމް (އަދުރޭ) ވިދާޅުވީ މި އަހަރުގެ ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގައި ބައެއް ޕާޓީތަކުން ނެރުނު ބަޔާންތަކުގައްޔާއި ބައެއް ބޭފުޅުން ކުރެއްވި ޓްވީޓުތަކުގައި ހުރިހައި އެންމެން އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކުރަންވީ ވަގުތުކަމާއި, ޤައުމަށްޓަކައި އެއްބައިވާންވީ ވަގުތުކަމަށް ވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި ކަމަށެވެ. “މި ޤައުމު ސަލާމަތްނުކޮށް ފަހަތުފަޔަށް…

Read More

“އިންޑިޔާ އައުޓް” މައިދާނުގައި މިހާރު ތިއްބެވީ އެންމެ 2 ލީޑަރުން

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް އެއްކަމަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް އަޑުއުފުލާ “އިންޑިޔާ އައުޓް” ކެމްޕޭން އާ އިދިކޮޅުކަން ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން މިހާތަނަށް އެމްޑީޕީ، އަދާލަތު ޕާޓީ، އެމްއާރްއެމް، ނޭޝަނަލިސްޓް ޕާޓީ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. މިހާރު އިންޑިޔާ އައުޓް ކެމްޕޭންގައި ފާޅުކޮށް ވަކާލާތު ކުރައްވަން ތިއްބެވީ ރައީސް ޔާމީން އަދި އުމަރު ނަސީރު ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ސިޔާސީ މުފައްކިރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް މަޖްބޫރު ކުރުވައިގެން އިންޑިޔާއާ އެއްކޮޅުކަމަށް ދޭހަވާ…

Read More
indian ocean flag

“އިންޑިއަން އޯޝަން” އަކީ އިންޑިޔާ ކަނޑެއް ނޫން

މިޒަމާނުގެ “އިންޑިއަން އޯޝަން” ނުވަތަ އިންޑިއާކަނޑޭ މިކިޔާ މާކަނޑަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފަސް ކަނޑުގެ ތެރެއިން ތިންވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ކަނޑެވެ. މި ކަނޑު ވަނީ އުތުރުން އޭޝިއާބައްރުން ފެށިގެން ހުޅަނގުން އެފްރިކާއާ ހަމައަށާއި، އިރުމަތީން އޮސްޓްރޭލިއާއާ ހަމައަށާއި، ދެކުނުން ސަދަން އޯޝަން ނުވަތަ އެންޓާޓިކާއާ ހަމައަށް ދެމިގެން ގޮސްފައެވެ. މި ބޮޑު ކަނޑުގެ އިމުގެ ތެރޭގައި ސަރަޙައްދީ ބައެއް އެހެން ކަނޑުތަކެއް ހިމެނެއެވެ. އެއީ ޢަރަބި ކަނޑާއި، ލަކްޝަދުވީޕް ކަނޑާއި، ސޯމާލިއާ ކަނޑާއި، ބޭ […]

Read More

އިންޑިޔާ އައުޓް މުޒާހިރާ އައްޑޫގަ ވެސް ބާއްވައިފި.

އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ އިސްނެންގެވުމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ފަށާފައިވާ “އިންޑިއާ އައުޓް” ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގައި މިއަދު އިހުތިޖާޖެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން 2019 ވަނަ އަހަރު އިއްވި 5 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ބާތިލުކުރުމާއެކު އެމަނިކުފާނު މިނިވަންވެވަޑައިގެން އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބާލަން ގޮވައިލާ “އިންޑިއާ އައުޓް” ހަރަކާތް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެ ހަރަކާތަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ […]

Read More
Ali Rameez

އިންޑިއާ ގެތައް ރަނުން އަޅައިދިނަސް އަޅުވެތިކަމަކަށް ނުރުހެވޭނެ: އަލީ ރަމީޒު

އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގައި ކިތަންމެ އަގުބޮޑު މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގިޔަސް، އެ ގައުމުގެ އަޅުވެތިކަމަށް ނުރުހެވޭނެ ކަމަށް ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖަރު އަލީ ރަމީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ އަގު 1.7 ބިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ އިތުރުވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އަލީ ރަމީޒު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގެ ގެތަށް ރަނުން އަޅައިދިނަސް، އިންޑިއާގެ އަޅުވެތިކަމަށް ރުހެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނޭނެ […]

Read More

އިންޑިޔާ ސިފައިން ނުފައިބައިގެން އދ އަށް ރާއްޖެއިން މައްސަލަ ވެސް ހުށައެޅި. އެމްޕީ ޝިޔާމް

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އެންގެވުމުން އެ ސިފައިން ނުފައިބާ ތިބި މައްސަލަ އދ.އަށް އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބުރައީސް އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝިޔާމް މިހެން ވިދާޅުވީ ޔޫޓީއެފްގެ ފެށުމަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާއާއކު ސޮއި ކުރެވުނު ‘އެކްޝަން ޕްލޭން އޮން ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަން’ކަމަށް އެމްއެންޕީގެ ޕާލިމަންޓަރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ […]

Read More

“އިންޑިއާ އައުޓް” ހަރަކާތަށް ރައީސް ޔާމީން ނިލަންދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ “އިންޑިއާ އައުޓް” ހަރަކާތަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީން ފ. ނިލަންދޫ އަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީން ޖަލުން މިނިވަންވުމާއި އެކީ “އިންޑިއާ އައުޓް” ހަރަކާތް ވަނީ އިތުރަށް ފުޅާވެގެން ގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ކ. ގުރައިދޫ އާއި ކ. ތުލުސްދޫގައި ވެސް އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މިއަދު އިދިކޮޅުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެކޯލިޝަންގެ…

Read More

އިންޑިއާ އައުޓް ޖަހައިގެން ޔާމީނަށް ނުހިންގެވޭނެ، ފުލުހުން ހުއްޓުވަން ޖެހޭ: ނަޝީދު

“އިންޑިއާ އައުޓް” ޝިއާރު ހިއްޕަވައިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިންގަވަން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި ފުލުހުން ނުކުމެ އެ ކަން ހުއްޓުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ނަޝީދު އިސް ނަންގަވައިގެން، އެމްޑީޕީގެ މާލެ ސިޓީ ދާއިރާގެ ރައީސުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރަން ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް ވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com