އުތުރު ކޮރެއާއިން އަނެއްކާ ވެސް މިސައިލުތަކެއް ލޯންޗުކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ކޮންމެ ސަރަހައްދަކަށް ވެސް ފޯރުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ދިގު ރާސްތާ ބެލިސްޓިކް މިސައިލެއް އުތުރު ކޮރެއާއިން ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ. އުތުރު ކޮރެއާ އިން މި މިސައިލު ލޯންޗުކޮށްފައި ވަނީ މެދު ރާސްތާ މިސައިލެއް ލޯންޗު ކުރިތާ މަދު…

Read More

ޝާހުރުކްހާން މުރުތައްދު ވެއްޖެ ކަމަށް ގިނަ މީހުން ބުނަން ފަަށައިފި!

މުސްލިމެއް ކަމައްވާ އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ތަރި ޝާހުރުކްހާން މުރުތައްދު ވެއްޖެ ކަމަށް މީޑިއަގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ގޮވަން ފަށައިފިއެވެ. ބޮލީވުޑްގެ ކިންގްގެ ލަގަބު…

Read More

ޔަމަނުގެ ހޫތީ ސިފައިން މިފަހަރު ހިފީ އިސްރާއީލުގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ ބޯޓެއް!

ޔަމަނުގެ ހޫތީ މުޖާހިދުން މިއަދު ހިފި ބޯޓަކީ އިސްރާއީލުގެ މަހުޖަނެއްކަމަށްވާ، އިޔާލް އޯފަރ ގެ ބޯޓެއްކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. އޭނާއަކީ އިސްރާއީލުގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާއެވެ.…

Read More

އިޒްރޭލުގެ ޒަޔަނިސްޓުންނަކީ ރަހުމެއް ނެތް ޖަނަވާރުންތަކެއް: އިސްރާ ޖައާބިސް

ފަލަސްތީނުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުދިންނަށް އިޒްރޭލުގެ ޖަލުތަކުގަައި ކުރާ އަނިޔާގެ ވާހަކައަކީ ދުލުން ބޭރުކުރަންވެސް ލަދު ގަންނަ ފަދަ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް މިނިވަންކޮށްފައިވާ އިސްރާ…

Read More

ނޭޕާލްގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ރަސްކަމަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ގޮވާލައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ނޭޕާލްގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ރަސްކަމަކަށް އަލުން ބަދަލު ކުރުމަށް ގޮވާލައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މުޒާހަރާ ކުރަމުން އެބަދެއެވެ. ނޭޕާލްގެ ވެރިރަށް ކަތުމަންޑޫގައި އެތައް…

Read More

ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ޤަތުލް އާއްމު ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި

ނިރުބަވެރި އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލު އާއްމު ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. އިސްރާއީލުން ހަމަލާތައް ހުއްޓާލަން އެއްބަސްވެފައިވަނީ ހަމާސް އިން ރަހީނު ކޮށްފައިވާ…

Read More

ކުންފުންޏެއްގެ އެންމެ އިސް މަގާމަށް ރޮބޮޓެއް!

އިންސާނުންގެ މައްޗަށް އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ގަދަވެގެންފާނެ ކަމަށް މާހިރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާ މި ދަނޑވަޅުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދުނިޔޭގެ ކުންފުންޏަކުން އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ…

Read More

ދެކުނު ކޮރެއާގައި ރޮބޮޓެއްގެ އަތްދަށުވެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ދެކުނު ކޮރެއާގައި ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރާ ފެކްޓްރީއެއްގައި ބޭނުންކުރާ ރޮބޮޓަކު ބޭނުންކުރި ފޮށިގަނޑުގެ ބަދަލުގައި އެ ވަގުތު ހިފުނީ އެތަނުގައި އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން…

Read More

ޣައްޒާއިން މުވާސަލާތީ ގުޅުން ކަނޑާލައިފި، ޣައްޒާގެ ވަށައިގެން ފެންނަނީ ރޯވެ އަންދަމުންދާ މަންޒަރު

ޓެރަރިސްޓް ޔަހޫދީ ފައުޖުތަކުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާގެ ދަށުން އެ ސަރަހައްދުން މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ކަނޑައިލާ، ހަމަލަތައް އިތުރު ކޮށްފިއެވެ. ޓެރަރިސްޓް ޔަހޫދީން…

Read More