ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮންޓެންޓެއް ގެނެސްދޭތޯ މޮނިޓަރކުރާނަން: އެމްއެމްސީ

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅުވައިގެން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ގެނެސްދޭތޯ މޮނީޓަރކުރާނެ ކަމަށް ނޫސްމަޖައްލާތަކުގެ ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް…

Read More

ނޫސްތައް ބަޖެޓުން ހޭދަކުރާ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކުރާނަން: މުއިއްޒު

ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ މިނިވަންކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ވަކި ޕަސަންޓެއް އެ ދާއިރާއަށް ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް ހެދުމަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމަށް…

Read More

ކޮމިޓީން ފާސްކުރީ މަސްދަރު ހާމަކުރަން ޕީޖީން ހައި ކޯޓުގައި އެދެވޭނެ ކަމަށް

ތަހުގީގުގެ ކޮންމެ މަރުހަލާއެއްގައި ވެސް ނޫސްވެރިޔާއަށް މަސްދަރު ހާމަކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހައި ކޯޓުގައި އެދެވޭ ގޮތަށް ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.…

Read More

ނަފްރަތު އުފެދޭ ވާހަކަ ދެއްކުން، ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ފޭސްބުކުން ހުއްދަ ކުރަނީ

  ޔޫކުރެއިންގައި ހިގަމުންދާ ހަގުރާމައާއި ގުޅިގެން، ފޭސްބުކު އަދި އިންސްޓަގްރާމް ޕްލެޓްފީމު ބޭނުންކޮށްގެން، ނަފްރަތު އުފެދޭ ޒާތުގެ ބައެއް ވާހަކަތައް ދެއްކުން ހުއްދަ ކުރުމަށް…

Read More