ބަރަހަނާ ސައިޓުތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތް ހަދައިފި!

ރާއްޖޭގައި ބަރަހަނާ ވެބްސައިޓުތަކަށް ނުވަދެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވައި، އެކަން ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ވެރިޔަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ބަރަހަނާ ވެބްސައިޓްތަކަށް ނުވަދެވޭ…

Read More

ދިވެހި އެމްބަސީތަކުގައި ދިވެހި، އިސްލާމް މާއްދާ ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީތަކާއި ކޮންސިއުލޭޓްތަކުގައި ދިވެހިންނަށް ދިވެހި، އިސްލާމް މާއްދާ ކިޔަވައިދޭން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު…

Read More

ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވުމުން ލުބްނާ މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވަން ފެށުމުން ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ލުބުނާ ޒާހިރު މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހޯމް…

Read More

ބުލީކުރުން ކުރިޔަށް، ބައެއް ސްކޫލްތަކުން މިވާހަކަ ދައްކަންވެސް ޖެހިލުންވޭ!

ގިނަ ބެލެނިވެރީންނަށް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަށް ވެފައި އޮންނަނީ އެމީހެއްގެ ދަރިފުޅުގެ ތައުލީމީ ނަތީޖާއެވެ. އެމީހެއްގެ ދަރިއަކީ އޯލެވެލް ނުވަތަ އޭލެވެލްގެ ގަދަ ދިހައަކުން…

Read More

އައްޑޫ ރައްޔިތުން ޣައްޒާއަށް 800،000 ރުފިޔާ ހަދިޔާ ކޮށްފި

ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން 890،000 ރުފިޔާ ހޯދައިފިއެވެ. މިފައިސާތައް ހޯދާފައިވަނީ މަރަދޫ ރައްޔިތުން އިސްނަގައިގެން…

Read More

ސިފައިން އެއް ޖަމާޢަތެއްގައި ފަތިސް ނަމާދުކޮށްފި

ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ސިފައިން އެއް ޖަމާޢަތެއްގައި ފަތިސް ނަމާދުކޮށްފިއެވެ.މިއަދު މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޒަމްގައި ކުރެވުނު ފަތިސް ނަމާދަށް ފަހު…

Read More

އިޒްރޭލްގެ ޕާސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން ބަލައިނުގަތުމަށް ކެމްޕެއިނެއް, ސަރުކާރުން ހަނު

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އިޒްރޭލްގެ ޕާސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން ބަލައިނުގަތުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރުގަދަ ކެމްޕެއިނެއް ހިންގަމުންދާއިރު ސަރުކާރުން…

Read More

ގުރޭޑު 6 ގެ ދިވެހި ފޮތުގައި އިޒްރޭލަކީ ގައުމެއްގެ ގޮތަށް ލިޔެފައި އޮތުމުން ރައްޔިތުންގެ ނުރުހުން!

ރާއްޖޭގެ ސުކޫލުތަކުގެ ގުރޭޑް 6 ގައި ދިވެހި މާއްދާ ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ފޮތުގައި އިސްރާއީލް އަކީ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔެ، ފިލާވަޅެއް…

Read More