ބީއެމްއެލް ގެ ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރު މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

މރ. ބިޝްވަޖިތު މަޒުމްދާރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރުގެ މަގާމަށް މރ. ބިޝްވަޖިތު މަޒުމްދާރު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބިޝްވަޖިތު އަކީ އިންޓަރނަލް…

Read More

ޑރ. އިޔާޒް ސަސްޕެންޑު ކުރީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލް އިން ނިންމައިފި

ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮފެސަރގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޒް ޢަބްދުއްލަތީފު، އެ މަގާމުން ސަސްޕެންޑު ކުރީ…

Read More

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބީއެމްއެލްގެ ބޮޑު އެހީއެއް

ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް އެ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް…

Read More

ބޭސްފަރުވާއަށާއި ޗުއްޓީއަށް ކޮޗިންއަށްދާ މީހުންނަށް ސަނަފް ވިއްކާ ދިވެހި މާހައުލާއި ފުރިހަމަ މެހެމާންދާރީ!

(ކޮޗިން، އިންޑިޔާ) "މަރުޙަބާ!" ފައްސިޔަ ޓީމުގެ އިންތިޒާރުގައި ކޮޗިން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރި ސަނަފް މުޙައްމަދު، 31އ. އަހަރެމެންނަށް މަރުޙަބާކީ ހިނިތުންވުމާއެކުއެވެ. ސަނަފްގެ…

Read More

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާތީ ސަމާލުވާން ބީއެމްއެލް އިން އަނެއްކާ ވެސް އެދިއްޖެ

އެކި ނަންނަމުގައި ފޯނުން ގުޅައި، އިންޓަނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާކަމުގެ ޝަކުވާތައް އިތުރުވެފައިވާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން ބީއެމްއެލް އިން އަނެއްކާވެސް…

Read More

މަލާއިކަތް ބޭކަލުންގެ ދުޢާ ތިބާއަށް ބޭނުންވާ ނަމަ ތިބާގެ އަޚާއަށް ޓަކައި ދުޢާކޮށްދީ!

މުސްލިމަކު އޭނާގެ އަޚާއަށް ޓަކައި ،އަޚާގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ ދުޢާއަކީ ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި އިޖާބަ ކުރެވިގެންވާ ދުޢާއެކެވެ. އަދި އެ ދުޢާ އެމީހަކު…

Read More