ބިކިނީ ބީޗާ ބެހޭގޮތުން މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔާ އޮގަރު ވަހީދު ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް

މިރާއްޖެއިން މިހާރަކަށްއައިސް އިވޭ އަޑަކާއި ފެންނަ މަންޒަރެކެވެ. މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހަދައިފައި ހުންނަ ގެސްޓުހައުސްތަކަށް އަންނަ ފަތުރުވެރީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަންހެނުން މޫދަަށް…

Read More

ހޯމްސްޓޭ ވިޔަފާރިއާ 70ގެ ފަތުރުވެރިކަމާ ހުރި އެއްގޮތް ކަންތައް

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ގޭބިސީ ތަކުގައި "ފަތުރުވެރިން" ގެންގުޅުމަށް ސަރުކާރުން ފަށާ ހޯމް ސްޓޭއަކީ ކުރިމަގުގެ ޖީލުތަކުގެ އަޚުލާޤިއްޔަތަށް ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް…

Read More

“ހޯމްސްޓޭގެ” ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް ޖީލު ހަލާކުވެގެންދާނެ: ސަލަފް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯމްސްޓޭ ވިޔަފާރި ތައާރަފްކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން މާ ދުރުނޫން މުސްތަގުބަލެއްގައި ރާއްޖޭގެ ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުގެ އަޚްލާޤިއްޔާތަށް ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުން…

Read More

މައްސަލަ ބޮޑުވި ހޯމް ސްޓޭ ޓޫރިޒަމްގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓުކޮށްފި

އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ޙިޔާލުތަފާތުވެފައިވާ ހޯމްސްޓޭ ވިޔަފާރީގެ ގަވާއިދު ހަދާ އެގަވާދު ސަރުކާރުން މިއަދު ގެޒެޓް ކޮށްފިއެވެ. ހޯމްސްޓޭ ވިޔަފާރީގެ ސަބަބުން، މިހާރު ހިނގާ…

Read More