ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ހިސާބުތައް އިންޑިޔާ އާކު ހިއްސާ ކުރަން ނިންމުމުން ސައީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ.

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި ވެސް އިންޑިއާއަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ…

Read More

ބޮޑެތި ބާރު ތަކުން ކުދި ޤައުމުތަކަށް ވަދެގަންނަނީ މިފަދަ ނަންފިލާގަޑުތައް ބޭނުން ކޮށްގެން: އުމަރު

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އިންޑިޔާގެ އުގަށްވެސް އަދި ޗައިނާގެ އުގަށްވެސް ނުވެއްޓި 'ނިއުޓްރަލް' ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުން ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް…

Read More

“އުތުރު ތިލަފަޅު އެގްރީމެންޓުން އިންޑިއާއަށް ނޫނީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ އެއްވެސް ތަޙުލީލެއް ނުކުރެވޭނެ”

ޔޫޓީއެފް އެއްބަސް ވުމާއިއެކު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ ވަނީ ކަނޑުތަކާއި އެކު ދުއްވާލާފައި ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ރޭ ބޭއްވި…

Read More

އިންޑިއާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު އައްޑޫއަށް، ދެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއި ކުރާނެ

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. އެސް ޖައިޝަންކަރު މިރޭ އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.…

Read More

އިދިކޮޅުގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް: ވެރިކަމާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު ޣައްދާރުވާ މީހުންގެ ޝަރީއަތް ހިންގާނަން

ދެން އަންނަ ޕީޕީއެމް ވެރިކަމެއްގައި ޤައުމަށް ޣައްދާރުވެފައިވާ މީހުންގެ ޝަރީއަތްތައް ހިންގާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފިއެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އިދިކޮޅު…

Read More

އިންޑިއާއިން ހަނިމާދޫއަށް ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓުތައް ބޭއްވުމަކީ ނުރައްކަލަކަށް ވެދާނެ!

ރާއްޖޭގެ އުތުރަށް ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އިންޑިއާގެ ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓްތައް އެ ސަރަހައްދަށް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާކަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ…

Read More

އިންޑިއާގެ ޑުރަގް ބޮޑު: އުޅެނީ ދިވެއްސަކާ އިނދެގެން، ކުށުގެ ރެކޯޑް އޮތަސް ހުރީ ދޫކޮށްލާފައި

ކަނޑުމަތީގައި ދިވެހި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި އަތުލި ޑުރަގާއެކު ހައްޔަރުކުރި އިންޑިއާ މީހާއަކީ ދިވެއްސަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި…

Read More

ދުބާއީ ގެ އިންޑިޔާ ބަޔަކު ހިންގާ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް ބޭންކެއް ހަދަނީ

ފާރު ޕެއިންޓް ކުރާ އޮޓަމެޓިކް ރޮބަޓް މަޔޯ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އުފެއްދި ކުންފުނި ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް ބޭންކެއް ހަދަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ޑިޖިޓަލް ބޭންކް…

Read More

އެންމެ ގާތް ގުޅުން އޮންނަ ގައުމަށް އެތެރެ ނުވެވި ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފެއްގެ އަތުން 25 ހާސް ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

ރާއްޖެ އާ އެންމެ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ކަމަށް ބުނާ އިންޑިއާ އަށް ދިޔަ ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފެއް އެގައުމުގެ ބެންގަލޯރު އެއާޕޯޓުގައި އެތެރެ ނުވެވި…

Read More

ޔޫޓީއެފް ގައި ހަދާ އިންޑިޔާގެ މިލިޓަރީ ބޭހުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މައުލޫމާތު ނުދީ އެންމެ ފަހުން ހައިކޯޓަށް

ދިވެހި ސަރުކާރުން އިންޑިއާއާއި އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ އުތުުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުން -- ޔޫޓީއެފް އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ބައެއް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން…

Read More