ޗާގޯސްމައްސަލައިގަ ރައީސްގެ ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް އުމަރުނަސީރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ޗާގޮސް މައްސަލައިގައި ސިޔާދަތީ މިލްކުވެރިކަން އޮންނާނީ މޮރިޝަސްއަށް ކަމަށް ބުނެ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ނަންފުޅުގައި ނޫނީ ރައީސްގެ ވަޒީރުން ފަދަ ބޭފުޅެއްގެ…

Read More

ބޮޑެތި ބާރު ތަކުން ކުދި ޤައުމުތަކަށް ވަދެގަންނަނީ މިފަދަ ނަންފިލާގަޑުތައް ބޭނުން ކޮށްގެން: އުމަރު

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އިންޑިޔާގެ އުގަށްވެސް އަދި ޗައިނާގެ އުގަށްވެސް ނުވެއްޓި 'ނިއުޓްރަލް' ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުން ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް…

Read More

އުމަރު ގެންނަވަން ބޭނުންވަނީ ”ހިމަތޮޅި ލުއި” ސަރުކާރަކާއި އިސްލާމީ ވެރިއެއް

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވަނީ އިސްލާމީ ވެެރިއަކާއި, ''ހިމަތޮޅު ލުއި ސަރުކާރެއް'' ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަންނަ ރިޔާސީ އިިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަން…

Read More

އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޑިއާގެ ސިފައިން ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވަނީ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި – ޢުމަރު 

އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޑިއާގެ ސިފައިން ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމުގައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢުމަރު…

Read More

90 ދުވަސް ހަމަވީ އިރުވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާއެއް ނުކުރެވުނު – އުމަރު އަލުން ރިޔާސީ ރޭހަށް ނުކުންނަވައިފި

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ޢުމަރު ނަސީރުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ސާބިތު ކުރުމަށް އޭނާ ދެއްވި މުހުލަތު މިއަދަށް ހަމަވެއްޖެއެވެ. ކުށުގެ…

Read More

ފުލުހުންނަށް ވުރެ ކުށްވެރިންގެ ބާރު ގަދަވެއްޖެ: އުމަރު ވިދާޅުވަނީ “ހައްލަކީ އުމަރު” ކަމަށް

ފުލުހުންނަށް ވުރެ ކުށްވެރިންގެ ބާރު ގަދަވެފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އުމަރު މިހެން ވިދާޅުވީ އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު…

Read More

ހަމަ އެކަނި މާލޭ މީހުންނަށް ބިން ދިނުމަކީ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުން – އާއްމު ރައްޔިތުން

ހުޅުމާލެ އިން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ބިން ވިއްކަން ނިންމި ނިންމުމަށް އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ފާޑު ކިޔުން އަމާޒު ވެއްޖެއެވެ. ހުޅުމާލެއަކީ ހުރިހާ ދިވެހި…

Read More