އެޗްޑީސީގެ ވެރިން އުސޫލާ ހިލާފު ވެއްޖެ : އަސްލަމް

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފަށް ފްލެޓް ނުދެވޭނެކަން އާބަންކޯއަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވީ ކިހިނެއް؟ - މަޖިލީހުގެ…

Read More

ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ފުލެޓުތައް ނެގުން ނުހުއްޓުވުމުން އެނގެނީ ސަރުކާރުން ވައްކަމަށް ވާގިދޭ މިންވަރު: އުޝާމް

އާންމުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ފޯރުކޮށްދޭން ހުރި ފުލެޓުތައް ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ނަގަމުންދާއިރު އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަކީ، ސަރުކާރުން ވައްކަމަށް…

Read More

ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކަން އެޅި ފްލެޓުތައް އެޗްޑީސީގެ ވެރިންގެ މެދުގައި ބަހާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އާންމު ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ މިކްސް ރެޒިޑެންޝަލް ޔުނިޓުތައް އެޗްޑީސީގެ އިސްވެރިންގެ މެދުގައި ބަހާލައިފިއެވެ. މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިފަހުން ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ…

Read More

އެޗްޑީސީ ކުންފުނީގެ ދަށުގައި ހުޅުމާލެ ބޭއްވުމާ ބެހޭ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިއަދު ހައިކޯޓުގައި!

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލްކުރަން ނިންމި ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރުން ފަސްކުރި މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިއަދު އިއްވަން ހައިކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.…

Read More

އެޗްޑީސީ ރީ ބްރޭންޑްކޮށް، ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ރީ ބްރޭންޑްކޮށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެެއް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސުހައިލް އަހުމަދު  ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސުހައިލް…

Read More

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ޖޭއެސްސީގައި އިންނަވާ ބަންޑާރަނައިބު އިހްތިރާމް ނުކުރި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ގޮންޖެއްސެވުމަށްފަހު ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އުވާލާނެ ކަމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އާއި ބަންޑާރަނައިބްގެ އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.…

Read More

ގާޑުން ބައިތިއްބައިގެން ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުންނަ ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ފަށައިފިއެވެ. ހައުސިން ޑެވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނީ ހިޔާގެ 16…

Read More