ޗާގޯސް މައްސަލަ: އިޓްލޮސްއަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޓީފުޅެއް ފޮނުވަނީ، ސިޓީގައި ސޮއިކުރަން 5 ޕާޓީއަކަށް ދައުވަތު

ޗާގޯސް މައްސަލަ: އިޓްލޮސްއަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޓީފުޅެއް ފޮނުވަނީ، ސިޓީގައި ސޮއިކުރަން 5 ޕާޓީއަކަށް ދައުވަތު ސޮއި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ އެމްޑީއޭ، އަދާލަތު،…

Read More

ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި ކުޑަކުރާތީ ޕީޕީއެމް އިން ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔައިފި!

ރިސޯޓުތަކުން ނަގާ ބިމު ކުލި ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިސްލާހެއް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން…

Read More

އިދިކޮޅުގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް: ވެރިކަމާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު ޣައްދާރުވާ މީހުންގެ ޝަރީއަތް ހިންގާނަން

ދެން އަންނަ ޕީޕީއެމް ވެރިކަމެއްގައި ޤައުމަށް ޣައްދާރުވެފައިވާ މީހުންގެ ޝަރީއަތްތައް ހިންގާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފިއެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އިދިކޮޅު…

Read More

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ އަދި ޚާރިޖީ ކަންކަމަށް އިންޑިއާއިން ގެންދަނީ އަތާ ފަޔާއި ބޮލުން ވެސް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން: ރައީސް ޔާމީން

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ އަދި ޚާރިޖީ ކަންކަމަށް އިނޑިއާއިން ގެންދަނީ އަތާ ފަޔާއި ބޮލުން ވެސް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން ކަަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން…

Read More